การศึกษานโยบายและมาตรการควบคุมการกระจายยาโดยการจัดทำบัญชีของร้านขายยา

การศึกษานโยบายและมาตรการควบคุมการกระจายยาโดยการจัดทำบัญชีของร้านขายยา อุษณีย์ ทองใบ (เผยแพร่ : 24 ธ.ค. 2559) Thai Journal of Pharmacy Practice ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2560)

การพัฒนาโครงการตรวจหาสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณด้วยชุดทดสอบสเตียรอยด์

การพัฒนาโครงการตรวจหาสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณด้วยชุดทดสอบสเตียรอยด์: กรณีศึกษาตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จริยา อัครวรัณธร, ณัฏฐิญา ค้าผล (เผยแพร่ : 10 พ.ย. 2559) Thai Journal of Pharmacy Practice ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2560)

การประเมินฉลากยาเสริมสำหรับผู้ป่วยนอกโดยบุคคลากรทางการแพทย์

การประเมินฉลากยาเสริมสำหรับผู้ป่วยนอกโดยบุคคลากรทางการแพทย์ จิรวรรณ แสงรัศมี (เผยแพร่ : 17 สค. 2559) Thai Journal of Pharmacy Practice ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กค.-ธค. 2559)

การวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกรณี การโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกรณีการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ รังสรรค์ วงษ์บุญหนัก Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2559)

การประเมินผลการเยี่ยมบ้านโดยทีมสหวิชาชีพที่มีเภสัชกรร่วมทีมเพื่อจัดการปัญหา การใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

การประเมินผลการเยี่ยมบ้านโดยทีมสหวิชาชีพที่มีเภสัชกรร่วมทีมเพื่อจัดการปัญหาการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นรินทรา นุตาดี และ กฤษณี สระมุณี Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2559)