การจัดการปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้านโดยเภสัชกรครอบครัวในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกระนวน

การจัดการปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้านโดยเภสัชกรครอบครัวในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกระนวน สมทรง ราชนิยม และ กฤษณี สระมุณี (เผยแพร่ : 23 เมย. 2559) Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2559)

ความชุกและลักษณะของภาวะความดันเลือดต่ำขณะเปลี่ยนอิริยาบถชนิดที่มีอาการทางคลินิกในผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคพาร์กินสัน

ความชุกและลักษณะของภาวะความดันเลือดต่ำขณะเปลี่ยนอิริยาบถชนิดที่มีอาการทางคลินิกในผู้ป่วยไทย ที่เป็นโรคพาร์กินสัน สิรนันท์ กลั่นบุศย์, สิริพรรณ พัฒนาฤดี, ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ, จุฑามณี สุทธิสีสังข์ และ รุ่งโรจน์ พิทยศิริ (เผยแพร่ : 23 เมย. 2559) Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2559)

การประเมินการสั่งใช้ยา cefoperazone/sulbactam ในโรงพยาบาลชุมชน แห่งหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์

<a href="http://tjpp web link.pharmacy.psu.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/59-2final.pdf”>การประเมินการสั่งใช้ยา cefoperazone/sulbactam ในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ จิตตวดี กมลพุทธ (เผยแพร่ : 12 เมย. 2559) Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2559)

คุณภาพของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทในจังหวัดสระบุรีและแนวทางการปรับปรุง

คุณภาพของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทในจังหวัดสระบุรีและแนวทางการปรับปรุง ชวัลวลัย เมฆสวัสดิชัย และ ชิดชนก เรือนก้อน (เผยแพร่ : 10 เมย. 2559) Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2559)

ความเข้าใจคำสั่งใช้ยาแบบอัตราส่วนในกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูงของพยาบาล วิชาชีพและการคำนวณเพื่อเตรียมยาตามคำสั่งใช้ยา

ความเข้าใจคำสั่งใช้ยาแบบอัตราส่วนในกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูงของพยาบาลวิชาชีพและการคำนวณเพื่อเตรียมยาตามคำสั่งใช้ยา ฐิติมา ด้วงเงิน, ชานนท์ หนูสวัสดิ์ และ ศุภาพิชญ์ สกุลเวช (เผยแพร่ : 8 เมษ. 2559) Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2559)