อาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งระบบโลหิตวิทยา ณ หอผู้ป่วย อายุรกรรมชาย 2 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

อาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งระบบโลหิตวิทยา ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วรุณสุดา ศรีภักดี, ซูมัยยะห์ เด็งและ, อทิตยา พานถิ และ ฮุสนา ภูยุทธานนท์ (เผยแพร่ : 1 เมษ. 2559) Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2559)

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานประสิทธิภาพของ ไฟโตสเตอรอลในการลดระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่ม HMG CoA reductase inhibitors

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานประสิทธิภาพของไฟโตสเตอรอลในการลดระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่ม HMG CoA reductase inhibitors วิระพล ภิมาลย์, ปวิช พากฏิพัทธ์, บรรลือ สังข์ทอง, วนิดา ไทรชมภู และ กฤษณี สระมุณี (เผยแพร่ : 31 มีค. 2559) Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2559)

การจัดการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต: กรณีของยาแผนโบราณที่มีการแจ้งเตือนภัยใน www.tumdee.org

การจัดการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต: กรณีของยาแผนโบราณที่มีการแจ้งเตือนภัยใน www.tumdee.org เพลิน จำแนกพล (เผยแพร่ : 5 มีค. 2559) Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2559)

กระบวนการการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้ประกอบการวิทยุท้องถิ่น : มุมมองเชิงคุณภาพ

กระบวนการการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้ประกอบการวิทยุท้องถิ่น: มุมมองเชิงคุณภาพ กฤษฎา วิทยารัฐ และ สงวน ลือเกียรติบัณฑิต (เผยแพร่ : 23 กพ. 2559) Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2559)

ความชุกและลักษณะความคลาดเคลื่อนในการสั่งยาสำหรับผู้ป่วยใน ก่อนออกจากโรงพยาบาลในระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในปี 2557

ความชุกและลักษณะความคลาดเคลื่อนในการสั่งยาสำหรับผู้ป่วยในก่อนออกจากโรงพยาบาลในระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในปี 2557 ลดาวัลย์ ศิริลักษณ์ และ พีรธัช บัวลอย (เผยแพร่ : 19 กพ. 2559) Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2559)