สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักบริหารการสาธารณสุขร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ภูมิภาค 4 สถาบัน กำหนดจัด การประชุมปฏิบัติการเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา (Module System) ในปีงบประมาณ 2558 เพื่อ พัฒนาศักยภาพของเภสัชกรในการบริบาลทางเภสัชกรรมและด้านการบริหารจัดการ รวม 16 หลักสูตร นอกจากนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพแก่เภสัชกรในภาครัฐ ซึ่งจัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการประชุมเชิงวิชาการ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม Contemporary reviews in Pharmacotherapy 2015 ด้วย ทั้งนี้ ได้มีหนังสือประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมไปยัง สสจ. และรพ.ทุกแห่ง รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0228.07.2/ว 813 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557

ขอเชิญเภสัชกรผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว โดย

  • Download ใบสมัครเข้าร่วมการประชุม
  • กรอกรายละเอียดในใบสมัครเข้าร่วมการประชุมในภาพรวมของผู้สมัครจากหน่วยงาน
  •  ทำหนังสือส่งใบสมัครจากหน่วยงานต้นสังกัด (ลงนามโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, สำนักหรือรักษาการ) ไปยัง สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000 หรือ ส่งไฟล์ใบสมัครเข้าร่วมการประชุม พร้อมกับ หนังสือแจ้งการสมัครเข้าร่วมการประชุม ฯ จากหน่วยงานต้นสังกัด (ซึ่ง scan เป็น ไฟล์ pdf /jpg ) ไปยัง E-mail address : prapai@gmail.com และ pang.little.pig@gmail.com ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2557
 ***สำนักบริหารการสาธารณสุข ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่รับใบสมัคร กรณี ไม่มีหนังสือแจ้งการสมัครเข้าร่วมประชุมฯ จากหน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งการส่งเอกสารทางเครื่องโทรสาร***
     การส่งหนังสือแจ้งเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมประชุมต้องดำเนินการก่อนการประชุมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 2 เดือน
 ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมประชุมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหาร การสาธารณสุข โทร 02 590 1628 หรือ ภญ.ภัทรอนงค์ จองศิริเลิศ โทร 081 438 4207 / e-mail: jprapai@gmail.com
ขอเชิญผู้สนใจศึกษารายละเอียด / download เอกสารที่เกี่ยวข้องและใบสมัคร ได้ที่ link ต่อไปนี้

ที่มา – สำนักบริหารการสาธารณสุข

 

สมัครประชุมเชิงปฏิบัติการ เภสัชกรรม (Module) ปีงบประมาณ 2558

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.