สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยจัดประชุมวิชาการ Nephrology Meeting วันที่ 7-8 พ.ย. 2557

หัวข้อ Case-based Approach and Common Pitfalls in Electrolytes and Acid-Base Disorders

ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัติ ชั้น 4 ตึกอัษฎางค์ โรงพยาบาลศิริราช  เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

ดาวน์โหลดใบสมัคร และดูกำหนดการได้ที่เว็บไซต์สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยครับ

Nephrology Meeting 2557

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.