สารบัญ

หน้าที่
75-76 บุคคลสำคัญ : เภสัชกรสำเริง วิทยารมภ์
(เผยแพร่ : 5 สค. 2557)
77-83 การประเมินการสั่งใช้ยา cefoperazone/sulbactam ในโรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่ง
พาณี อรรถเมธากุล (เผยแพร่ : 8 สค. 2557)
84-91 ผลของการประสานรายการยาผู้ป่วยนอกหลังการพัฒนาโปรแกรมต่อระบบงานบริการจ่ายยา
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
อติภรณ์ ตันธนะเสตะกุล, ธวัช โอวาทฬารพร, รุ่งฟ้า สราญเศรษฐ์, พิณทิพย์ วัฒนสุขชัย (เผยแพร่ : 22 ตค. 2557)
92-105 การประเมินโครงการเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
พัทยา หวังสุข, ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ, พยอม สุขเอนกนันท์ (เผยแพร่ : **ตค. 2557)

ที่มา – วารสารเภสัชกรรมไทย (Thai Journal of Pharmacy Practice)

วารสารเภสัชกรรมไทย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กค.-ธค. 2557)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.