16th HA National Forum จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ (Imagination for Quality)
10 – 13 มีนาคม 2558 ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนโรงพยาบาลต่างๆ ร่วมนำเสนอผลงานเด่นของโรงพยาบาลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของโรง พยาบาลอื่นๆ โดยไม่จำกัดว่าจะสอดคล้องกับ theme ของการประชุมหรือไม่

ลักษณะผลงานที่นำเสนอจะมีสองลักษณะ คือ (1) ผลงานที่เป็นการพัฒนาที่สามารถวัดผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนได้ หรือ (2) ผลงานการพัฒนาที่เน้นมิติทางด้านจิตวิญญาณซึ่งมีลักษณะเป็นเรื่องเล่า ซึ่งผลงานแต่ละลักษณะจะมีการส่งสรุปผลงานที่แตกต่างกัน

ทางสถาบันจะคัดเลือกผลงานจำนวนหนึ่งขึ้นมานำเสนอบน mini-stage หรือในห้องประชุมร่วมด้วย

“กำหนดเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ถึง 15 ธันวาคม 2557 และทางสถาบันจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 20 มกราคม 2558”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงาน

งานประชุมวิชาการ HA Forum ครั้งที่ 16

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.