มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความตั้งใจแน่วแน่ในการให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลตัวเอง เมื่อต้องใช้ยาเพื่อบรรเทาและรักษาโรค จึงจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้เป็นประจำทุกปี โดยมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชมรมศิษย์เก่าเภสัชมหิดล และสโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้ร่วมจัด

สำหรับในปีนี้จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและอาการของโรคไข้ หวัดใหญ่ และโรคไข้เลือดออก ที่เป็นได้ทุกเพศทุกวัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตนเอง จัดการดูแลและใช้ยาด้วยตนเอง พิจารณาได้ว่าควรไปพบแพทย์แล้วหรือยัง ตลอดจนเข้าใจวิธีใช้ยา สามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้องเพื่อบรรเทาและรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคไข้เลือดออก
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ประชาชนนำยาที่ใช้เป็นประจำมาขอรับคำปรึกษา และเยี่ยมชมรับความรู้จากซุ้มความรู้ต่างๆ อีกด้วย อาทิ ซุ้มให้คำปรึกษาเรื่องยา และซุ้มความรู้เรื่องสมุนไพร
ทั้งนี้กำหนดจัดงานขึ้นที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงเวลาของสัปดาห์เภสัชกรรม ที่จัดขึ้น ทั่วประเทศ

โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 เวลา  08:30 – 15:00 น. ณ ห้องประชุม 302, 307 และ 308 อาคารเทพรัตน์ ชั้น 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพญาไท กรุงเทพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งออนไลน์ได้ที่ ระบบตรวจสอบตารางการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 8 เรื่อง “ความรู้เรื่องยาและสมุนไพรที่ใช้ในไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.