โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
Practical Points in Medical Research (PPMR) ครั้งที่ 4

ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องประชุมสดศรี ชั้น ๑ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วิทยาลัยแพทยพระมงกุฎเกล้า

รายละเอียดเพิ่มเติม และการลงทะเบียน

Practical Points in Medical Research (PPMR) 2015

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.