โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการแพทย์ชั้นสูง”
“Advanced Medical Research Data Analysis (AMrDA)”

ระหว่างวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุมสดศรี ชั้น ๑ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วิทยาลัยแพทยพระมงกุฎเกล้า
รายละเอียดเพิ่มเติม และการลงทะเบียน

Advanced Medical Research Data Analysis (AMrDA) 2015

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.