สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักบริหารการสาธารณสุข จะจัด การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนาสารสนเทศด้านบริหารเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2558 สำหรับบุคลากรด้านเภสัชกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อ เป็นเวทีให้บุคลากรทางเภสัชกรรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนะ ความรู้ และประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนา สารสนเทศเด้านบริหารเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรมมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ งานและการบริหารงานของหน่วยงาน เพิ่มพูนความรู้และศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานในการพัฒนาสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินงานด้านเภสัชกรรมของหน่วยงาน

เนื้อหาการประชุมประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปราย การสาธิต/ปฏิบัติการ ในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจ อาทิ มุมมองและความต้องการของผู้บริหารต่อการพัฒนาสารสนเทศทางเภสัชกรรม, การจัดการข้อมูลด้านยาเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจระดับนโยบาย, Data Set ทางเภสัชกรรม, รู้ทัน Drug Catalog,  การทำเหมืองข้อมูลด้วย Rapid Miner, Mobile Health Application ฯลฯ รวมทั้งการนำเสนอผลงานของเภสัชบุคลากรในการพัฒนาสารสนเทศด้านบริหารเวชภัณฑ์ และบริการเภสัชกรรม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม/นำเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าวติดต่อสอบถาม ได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข โทร 02 590 1641 หรือ แจ้งความประสงค์สมัคร เข้าร่วมการประชุม และ/หรือนำเสนอผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2558 (สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม) /ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2558 (สำหรับผู้นำเสนอผลงาน) ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ฯ (http://dmsic.moph.go.th/)

ดูรายละเอียดเพื่มเติม และลงทะเบียน

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนาสารสนเทศด้านบริหารเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2558

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.