การประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาครั้งที่ 14 เรื่อง “เภสัชวิทยาของยาใหม่”
วันที่ 4 – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูรายละเอียดและลงทะเบียน

ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา ครั้งที่ 14

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.