tjpp58-9ความชุกของร้านชำที่จำหน่ายยาปฏิชีวนะในเขตอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
และปัจจัยที่ทำให้เกิดการจำหน่าย
วราภรณ์ สังข์ทอง (เผยแพร่ : 14 พค. 2558)

Thai Journal of Pharmacy Practice
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2558) หน้าที่ 38 – 46

ความชุกของร้านชำที่จำหน่ายยาปฏิชีวนะในเขตอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และปัจจัยที่ทำให้เกิดการจำหน่าย
Tagged on:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.