ความรู้และความคิดเห็นของเภสัชกรโรงพยาบาลที่มีต่อยาชีววัตถุและไบโอซิมิลาร์
สุนทรา เอกอนันต์กุล, ชญานิศ แก้วบุญเสริฐ, นวลชนก วงค์สัมพันธ์ และ
พักตร์วิภา สุวรรณพรหม (เผยแพร่ : 26 มิย. 2558)

Thai Journal of Pharmacy Practice
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2558)

ความรู้และความคิดเห็นของเภสัชกรโรงพยาบาลที่มีต่อยาชีววัตถุและไบโอซิมิลาร์
Tagged on:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.