58-6

ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับยากลุ่ม Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ACEI) หรือ Angiotensin Receptor Blocker (ARB) ในผู้ป่วยเบาหวาน ของโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประภา พิทักษา และ ธิญญรัตน์ ประสานนิษฐ์ (เผยแพร่ : 8 กค. 2558)

Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กค.-ธค. 2558)

ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับยากลุ่ม Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ACEI) หรือ Angiotensin Receptor Blocker (ARB) ในผู้ป่วยเบาหวาน ของโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
Tagged on:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.