58-10ความชุกและลักษณะของร้านชำที่จำหน่ายยาปฏิชีวนะในเขตอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
อารีรัตน์ คุณยศยิ่ง (เผยแพร่ : 7 กค. 2558)

Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กค.-ธค. 2558)

ความชุกและลักษณะของร้านชำที่จำหน่ายยาปฏิชีวนะในเขตอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
Tagged on:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.