58-7การประเมินการปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการกำหนดสถานที่ อุปกรณ์
และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนของร้านขายยาแผนปัจจุบันในจังหวัดลำพูน
อินทริยา อินทพันธุ์ (เผยแพร่ : 3 กค. 2558)

Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กค.-ธค. 2558)

การประเมินการปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการกำหนดสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนของร้านขายยาแผนปัจจุบันในจังหวัดลำพูน
Tagged on:

Leave a Reply