58-12การประเมินการใช้ยาสมุนไพรและยาแผนไทยของสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดร้อยเอ็ดในปี 2557
ธีราวุฒิ มีชำนาญ (เผยแพร่ : 20 กค. 2558)

Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กค.-ธค. 2558)

การประเมินการใช้ยาสมุนไพรและยาแผนไทยของสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดร้อยเอ็ดในปี 2557
Tagged on:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.