58-17

สถานการณ์การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางวิทยุท้องถิ่น จังหวัดลพบุรีในยุคของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช seroquel pill.)
ตุลาภรณ์ รุจิระยรรยง (เผยแพร่ : 4 กย. 2558)

Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กค.-ธค. 2558)

สถานการณ์การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางวิทยุท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี ในยุคของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช .)
Tagged on:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.