58-23การบูรณาการการเรียนรู้ชุมชนในหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม
กฤษณี สระมุณี, สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล, ธนพงศ์ ภูผาลี, สุรศักดิ์ ไชยสงค์
และ ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง (เผยแพร่ : 7 กย. 2558)

Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กค.-ธค. 2558)

การบูรณาการการเรียนรู้ชุมชนในหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม
Tagged on:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.