58-22

ผลกระทบของสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการปฏิบัติงาน
คุ้มครองผู้บริโภคและการปรับตัวของเภสัชกร
โศภิต สุขสุพันธ์ และ สงวน ลือเกียรติบัณฑิต (เผยแพร่ : 15 ตค. 2558)

Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กค.-ธค. 2558)

ผลกระทบของสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการปฏิบัติงาน คุ้มครองผู้บริโภคและการปรับตัวของเภสัชกร
Tagged on:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.