58-26การค้นหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาโดยใช้เครื่องมือส่งสัญญาณของ
โรงพยาบาลประจำจังหวัดในประเทศไทย
น่ารัก ยี่สุ่นแป้น, ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ, วรรณี กีรติเตชากร, ทิฆัมพร เอื้อวิเศษวงศ์,
ธิดา นิงสานนท์, อุษา ฉายเกล็ดแก้ว, บุษบา จินดาวิจักษณ์, สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล
และ สมาชิกทีมนำ AdCoPT (เผยแพร่ : 16 ตค. 2558)

Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กค.-ธค. 2558)

การค้นหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาโดยใช้เครื่องมือส่งสัญญาณของ โรงพยาบาลประจำจังหวัดในประเทศไทย
Tagged on:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.