58-24ผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้พาราควอตและแนวทางจัดการความเสี่ยง
กรณีศึกษา ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
พันธ์เทพ เพชรผึ้ง (เผยแพร่ : 22 ตค. 2558)

Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กค.-ธค. 2558)

ผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้พาราควอตและแนวทางจัดการความเสี่ยง
Tagged on:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.