58-27ถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
กริช ก้อนทอง และ ยุภาพรรณ มันกระโทก (เผยแพร่ : 26 ตค. 2558)

Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กค.-ธค. 2558)

ถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
Tagged on:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.