58-31ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการเผชิญความเครียดเชิงรุกและระดับความเครียดต่อ
ผลการประเมินในรายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม 3 (โอสถศาลา)
ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง และ ศุภฤกษ์ โกวินธนาพัฒน์ (เผยแพร่ : 26 ตค. 2558)

Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กค.-ธค. 2558)

ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการเผชิญความเครียดเชิงรุกและระดับความเครียดต่อ ผลการประเมินในรายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม 3 (โอสถศาลา)
Tagged on:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.