researchgrantthaihp2559

เพื่อให้บรรลุพันธกิจในการเสริมสร้าง เผยแพร่ จัดการองค์ความรู้ทางวิชาการ และการวิจัยทางเภสัชกรรมโรงพยาบาล สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จึงจัดโครงการให้ทุนวิจัยแก่เภสัชกรโรงพยาบาลและเภสัชกรนักวิจัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพเภสัชกรรมด้าน เภสัชกรรมโรงพยาบาล
ซึ่งมีกรอบการวิจัยในแนวทาง ดังนี้
1. เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนางานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
2. เป็นการวิจัยทางคลินิกที่นำไปสู่ความปลอดภัยในการใช้ยาของผู้ป่วย
3. เป็นการศึกษาผลกระทบของนโยบายและวิธีปฏิบัติงานต่อการใช้ยาของผู้ป่วย

จำนวนทุนและวงเงิน
ไม่จำกัดจำนวนทุน
ทุนวิจัยต่อโครงการอยู่ภายในวงเงิน 30,000 – 200,000 บาท

การสมัครขอรับทุน
เภสัชกรผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสมัครขอรับทุนฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น คนละ 1 โครงการ โดย submit online บนเว็บไซต์ www.thaihp.org เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2559

การประกาศผล
สมาคมฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยบนเว็บไซต์ www.thaihp.org รวมทั้งแจ้งผลโดยตรงถึงผู้ขอรับทุนวิจัย ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559 เพื่อเข้ารับมอบทุนวิจัยจากนายกสมาคมฯ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาทุนของสมาคมฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุน

ลงทะเบียนขอรับทุน

ที่มา – สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

ทุนวิจัย Thai HP (Thai HP Research Grant) ประจำปี 2559
Tagged on:     

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.