58-36รายการยาที่ไม่เหมาะสมที่ผู้สูงอายุใช้ในบ้านพักคนชรา
วรัญญา บัวขวัญ และ สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์ (เผยแพร่ : 10 ธค. 2558)

Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2559)

รายการยาที่ไม่เหมาะสมที่ผู้สูงอายุใช้ในบ้านพักคนชรา
Tagged on:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.