58-39การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ของยาเคมีบำบัดสูตรแรกระหว่าง cisplatin ร่วมกับ pemetrexed และ carboplatin ร่วมกับ paclitaxel ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะลุกลามชนิด non-squamous
พิศอาภา ธงภักดิ์, สุมิตรา ทองประเสริฐ และ อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
(เผยแพร่ : 10 ธค. 2558)

Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2559)

การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ของยาเคมีบำบัดสูตรแรกระหว่าง cisplatin ร่วมกับ pemetrexed และ carboplatin ร่วมกับ paclitaxel ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด ชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะลุกลามชนิด non-squamous
Tagged on:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.