58-33ผลของกระบวนการสร้างความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมของโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่ง
กรองหทัย มะยะเฉี่ยว, โพยม วงศ์ภูวรักษ์ (เผยแพร่ : 19 ธค. 2558)

Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2559)

ผลของกระบวนการสร้างความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา ณ หอผู้ป่วย ศัลยกรรมของโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่ง
Tagged on:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.