58-42

ผลจากการมีส่วนร่วมของเภสัชกรในการเยี่ยมบ้านในทีมสหสาขาวิชาชีพต่อความดันโลหิตและความร่วมมือการใช้ยาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
วิรัญชน์ ตวงสุวรรณ และ อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา (เผยแพร่ : 9 กพ. 2559)
Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2559)

ผลจากการมีส่วนร่วมของเภสัชกรในการเยี่ยมบ้านในทีมสหสาขาวิชาชีพต่อความดันโลหิตและความร่วมมือการใช้ยาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
Tagged on:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.