58-32 กระบวนการการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้ประกอบการวิทยุท้องถิ่น: มุมมองเชิงคุณภาพ
กฤษฎา วิทยารัฐ และ สงวน ลือเกียรติบัณฑิต (เผยแพร่ : 23 กพ. 2559)
Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2559)

กระบวนการการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้ประกอบการวิทยุท้องถิ่น : มุมมองเชิงคุณภาพ
Tagged on:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.