58-44การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานประสิทธิภาพของไฟโตสเตอรอลในการลดระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่ม HMG CoA
reductase inhibitors
วิระพล ภิมาลย์, ปวิช พากฏิพัทธ์, บรรลือ สังข์ทอง, วนิดา ไทรชมภู และ กฤษณี สระมุณี (เผยแพร่ : 31 มีค. 2559)
Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2559)

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานประสิทธิภาพของ ไฟโตสเตอรอลในการลดระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่ม HMG CoA reductase inhibitors
Tagged on:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.