58-43 อาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งระบบโลหิตวิทยา ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
วรุณสุดา ศรีภักดี, ซูมัยยะห์ เด็งและ, อทิตยา พานถิ และ ฮุสนา ภูยุทธานนท์
(เผยแพร่ : 1 เมษ. 2559)
Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2559)

อาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งระบบโลหิตวิทยา ณ หอผู้ป่วย อายุรกรรมชาย 2 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
Tagged on:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.