59-1ความเข้าใจคำสั่งใช้ยาแบบอัตราส่วนในกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูงของพยาบาลวิชาชีพและการคำนวณเพื่อเตรียมยาตามคำสั่งใช้ยา
ฐิติมา ด้วงเงิน, ชานนท์ หนูสวัสดิ์ และ ศุภาพิชญ์ สกุลเวช
(เผยแพร่ : 8 เมษ. 2559)
Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2559)

ความเข้าใจคำสั่งใช้ยาแบบอัตราส่วนในกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูงของพยาบาล วิชาชีพและการคำนวณเพื่อเตรียมยาตามคำสั่งใช้ยา
Tagged on:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.