59-4

ความชุกและลักษณะของภาวะความดันเลือดต่ำขณะเปลี่ยนอิริยาบถชนิดที่มีอาการทางคลินิกในผู้ป่วยไทย ที่เป็นโรคพาร์กินสัน
สิรนันท์ กลั่นบุศย์, สิริพรรณ พัฒนาฤดี, ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ, จุฑามณี สุทธิสีสังข์ และ รุ่งโรจน์ พิทยศิริ (เผยแพร่ : 23 เมย. 2559)
Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2559)

ความชุกและลักษณะของภาวะความดันเลือดต่ำขณะเปลี่ยนอิริยาบถชนิดที่มีอาการทางคลินิกในผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคพาร์กินสัน
Tagged on:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.