59-9

การเฝ้าระวังและจัดการกับการโฆษณาที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติเครื่องสำอางโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในปีงบประมาณ 2554-2558
ฉัตรชัย พานิชศุภภรณ์ร์ (เผยแพร่ : 9 พค. 2559)
Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2559)

การเฝ้าระวังและจัดการกับการโฆษณาที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติเครื่องสำอางโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในปีงบประมาณ 2554-2558
Tagged on:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.