59-12

การวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกรณีการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ
รังสรรค์ วงษ์บุญหนัก
Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2559)

การวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกรณี การโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ
Tagged on:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.