การประเมินฉลากยาเสริมสำหรับผู้ป่วยนอกโดยบุคคลากรทางการแพทย์

การประเมินฉลากยาเสริมสำหรับผู้ป่วยนอกโดยบุคคลากรทางการแพทย์ จิรวรรณ แสงรัศมี (เผยแพร่ : 17 สค. 2559) Thai Journal of Pharmacy Practice ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กค.-ธค. 2559)

การวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกรณี การโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกรณีการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ รังสรรค์ วงษ์บุญหนัก Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2559)

การประเมินผลการเยี่ยมบ้านโดยทีมสหวิชาชีพที่มีเภสัชกรร่วมทีมเพื่อจัดการปัญหา การใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

การประเมินผลการเยี่ยมบ้านโดยทีมสหวิชาชีพที่มีเภสัชกรร่วมทีมเพื่อจัดการปัญหาการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นรินทรา นุตาดี และ กฤษณี สระมุณี Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2559)

การเฝ้าระวังและจัดการกับการโฆษณาที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติเครื่องสำอางโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในปีงบประมาณ 2554-2558

การเฝ้าระวังและจัดการกับการโฆษณาที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติเครื่องสำอางโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในปีงบประมาณ 2554-2558 ฉัตรชัย พานิชศุภภรณ์ร์ (เผยแพร่ : 9 พค. 2559) Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2559)

กระบวนการผลิตแคบหมูที่มีผลต่อการตกมาตรฐานเรื่องปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ:กรณีศึกษาจังหวัดแพร่

กระบวนการผลิตแคบหมูที่มีผลต่อการตกมาตรฐานเรื่องปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ:กรณีศึกษาจังหวัดแพร่ ประเสริฐ กิตติประภัสร์ (เผยแพร่ : 5 พค. 2559) Thai Journal of Pharmacy Practiceปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2559)