The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2016

*** ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 4 มกราคม 2559 *** Abstract and Full paper Submission Deadline : ขยายเวลา ถึงวันที่  4 มกราคม 2559 บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ที่ผ่านการพิจารณาจะได้ตีพิมพ์ใน วารสาร IJPS (suplement) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียน

ทุนวิจัย Thai HP (Thai HP Research Grant) ประจำปี 2559

เพื่อให้บรรลุพันธกิจในการเสริมสร้าง เผยแพร่ จัดการองค์ความรู้ทางวิชาการ และการวิจัยทางเภสัชกรรมโรงพยาบาล สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จึงจัดโครงการให้ทุนวิจัยแก่เภสัชกรโรงพยาบาลและเภสัชกรนักวิจัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพเภสัชกรรมด้าน เภสัชกรรมโรงพยาบาล ซึ่งมีกรอบการวิจัยในแนวทาง ดังนี้ 1. เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนางานเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2. เป็นการวิจัยทางคลินิกที่นำไปสู่ความปลอดภัยในการใช้ยาของผู้ป่วย 3. เป็นการศึกษาผลกระทบของนโยบายและวิธีปฏิบัติงานต่อการใช้ยาของผู้ป่วย จำนวนทุนและวงเงิน ไม่จำกัดจำนวนทุน ทุนวิจัยต่อโครงการอยู่ภายในวงเงิน 30,000 – 200,000 บาท

การประชุมเรื่อง การลงทุนและการบริหารเงินสำหรับเภสัชกร

(รับจำนวนจำกัด 60 ท่าน เท่านั้น) หนังสืออนุมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม หนังสือเชิญประชุม ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงิน ตรวจสอบรายชื่อ ใบตอบรับร่วมประชุม แบบจองห้องพัก ลงทะเบียนออนไลน์ สิ่งที่ควรทราบ ที่มา – http://pharm.kku.ac.th/thaiversion/?p=14506

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 10 เรื่อง Clinical Drug Information System

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 10 เรื่อง Clinical Drug Information System

กำหนดเป็น 2 ช่วง คือ หัวข้อย่อย basic clinical DIS ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2558 ค่าลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท หัวข้อย่อย advanced clinical DIS ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2558 ค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท หากเข้าร่วมประชุมทั้ง 2 หัวข้อย่อย ค่าลงทะเบียนคนละ 5,500 บาท ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-9918-3921 หรือ 0-3424-4463 เอกสารโครงการและใบสมัคร ที่มา