วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2557 ปีที่ 24 ฉบับที่ 3

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2557 ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2557 ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 <a href="http://thaihp.org/extend seroquel 300 mg.php?option=document_list_volume&txtfind=3/24&layout=0″>วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2557 ปีที่ 24 ฉบับที่ 3

ทุนวิจัย Thai HP (Thai HP Research Grant) ประจำปี 2559

เพื่อให้บรรลุพันธกิจในการเสริมสร้าง เผยแพร่ จัดการองค์ความรู้ทางวิชาการ และการวิจัยทางเภสัชกรรมโรงพยาบาล สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จึงจัดโครงการให้ทุนวิจัยแก่เภสัชกรโรงพยาบาลและเภสัชกรนักวิจัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพเภสัชกรรมด้าน เภสัชกรรมโรงพยาบาล ซึ่งมีกรอบการวิจัยในแนวทาง ดังนี้ 1. เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนางานเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2. เป็นการวิจัยทางคลินิกที่นำไปสู่ความปลอดภัยในการใช้ยาของผู้ป่วย 3. เป็นการศึกษาผลกระทบของนโยบายและวิธีปฏิบัติงานต่อการใช้ยาของผู้ป่วย จำนวนทุนและวงเงิน ไม่จำกัดจำนวนทุน ทุนวิจัยต่อโครงการอยู่ภายในวงเงิน 30,000 – 200,000 บาท